Người cao tuổi cần thực hiện chế độ dinh dưỡng như thế nào để cải thiện và tăng cường thính lực?