Ông Mạnh bị ù tai, điếc tai, nhiều lúc nguy hiểm đến tính mạng khi tham gia giao thông, khó khăn trong giao tiếp với con cháu. Nhưng bây giờ ông đã khỏi bệnh, như trẻ ra 10 tuổi so với trước kia.