Điều trị tình trạng nghe kém ở người cao tuổi bằng cách nào?